Search form

Levitiko 21:6

6Basalale kubusyu bwa-Leza wabo, kuti batasofwaazyi izina lyaLeza wabo, nkaambo mbembabo batuula zipaizyo zitentelwa Jehova, zilyo zya-Leza wabo, aboobo baleelede kusalala.