Search form

Levitiko 21:7

7Batakwati mwanakazi simamambe nanka iwakasofwaazigwa; batakwati mwanakazi iwakalekana amulumaakwe; nkaambo mupaizi ulasalala kumeso aa-Leza wakwe.