Search form

Levitiko 21:8

8Muleelede kumusalazya, nkaambo ngonguwe uutuula zilyo zya-Leza wako; uleelede kusalala kumeso aako, nkaambo ndasalala mebo nde-Jehova uumusalazya.