Search form

Levitiko 22:10

10Bazwakule tabeelede kulya zintu zisalalisya. Mweenzu uuswaya kumupaizi, nanka similimo uuvola mali, boonse tabeelede kulya zintu zisalalisya.