Search form

Levitiko 22:13

13Pele na oyo mwana musimbi wamupaizi wafwidwa mulumi na kulekwa, nkabela taakwe bana, alimwi waboola kuŋanda yawisi mbubonya mbuli mumazuba aabwanike bwakwe, alye zilyo, zyawisi. Pele kutabi muzwakule uuzilya pe.