Search form

Levitiko 22:14

14Na muntu walya cintu cisalalisya mukutaziba, uleelede kuyungizya cipanzi casanu akuboozezya mupaizi eco cintu cisalalisya.