Search form

Levitiko 22:23

23Musune na kabelele uulampya cizo cimwi na uucesya cizo cimwi ulakonzya kuba cipaizyo cakupa buyo, pele tatambuliki mbuli cipaizyo cacikonsyo.