Search form

Levitiko 22:25

25Abanyama bali boobo baulidwe kumweenzu, abalo tamweelede kubaleta mbuli zilyo zyaLeza wanu, Babija, balijisi kampenda, aboobo tabatambuliki.