Search form

Levitiko 22:3

3Kobaambila kuti, Kufumbwa muntu walunyungu lwanu mumazyalani aanu oonse uuswena kufwaafwi kuzintu zisalala zyabana ba-Israyeli nzibasalazizya Jehova, nacisofweede, oyo muntu ulatandwa kubusyu bwangu. Ndime Jehova.