Search form

Levitiko 23

Buzuba bwa-Sabata, ipobwe lya-Pasika, amapobwe amwi

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 2-Ambila bana ba-Israyeli kuti, Ngaaya mapobwe aangu aabikidwe, mapobwe aa-Jehova ngemweelede kusalazya mbuli imbungano zisalala. 3-Mazuba aali musanu abumwi amucite milimo, pele buzuba bwamusanu aabili mbobuzuba bwa-Sabata bwakulyokezya, imbungano iisalalisya. Mutaciti mulimo nuuba umwi mulimbubo. Mbobuzuba bwa-Sabata bwa-Jehova mumaanda aanu oonse.

4-Ngaaya mapobwe aabikidwe aa-Jehova, imbungano zisalala nzimweelede kubamba kuzi indi zyeelede, 5-Mumwezi mutaanzi, mubuzuba bwakumi aane bwamumwezi, kuciindi cagoko, ndipobwe lya-Pasika lya-Jehova. 6-Alimwi mubuzuba bwakumi amusanu bwamwezi oyo nguwenya ndipobwe lya-Jehova lyakulya zinkwa zitakwe bumena. Mazuba aali musanu aabili muleelede kulya zinkwa zitakwe bumena. 7-Mubuzuba butaanzi kunooba imbungano iisalala. Mutaciti milimo yamitukuta pe. 8Lino amutentele Jehova cipaizyo mazuba aali musanu aabili. Amubuzuba bwamusanu aabili kunooba imbungano iisalala; mutaciti milimo yamitukuta.

9Nkabela Jehova wakaambila Musa kuti, 10-Ambila bana ba-Israyeli kuti, Mwasika buyo kunyika njendamupa, ciindi cakutebula zilyo zyayo, muleelede kuleta musunge wakabalwebalwe kakutebula kwanu kumupaizi, 11-elyo ayumbe oyo musunge kubusyu bwa-Jehova, kuti mutambulike. Mubuzuba butobela Sabata mupaizi auyumbe. 12Lino mubuzuba obo bwakuyumba musunge muleelede kutentela Jehova cipaizyo cakagutu kamwaka omwe katakwe kampenda. 13Acipaizyo cabusu antoomwe cilaba zipanzi zyobile zyakumi zyalusuwo lwabusu bunante buvwelene amafuta; citentelwe Jehova, cipaizyo cili abweema bubotezya, Acalo cipaizyo cakunywa cibe waini, cipanzi cane cansazi. 14Mutalyi zinkwa naaba maila mayoke naaba makunka matete mane san si mulete cipaizyo ca-Leza wanu, Ngumulao walyoonse mumazyalani aanu oonse mumakalilo aanu oonse.

15-Lino kuzwa kubuzuba obo bwakuleta musunge wakuyumba, buzuba butobela Sabata, amubale mazuba mane kumane insondo zili musanu azibili. 16-Nkokuti mazuba aali makumi osanwe kusikila kubuzuba butobela buzuba bwa-Sabata bwamusanu aabili, Elyo mulatuulila Jehova cipaizyo cabusu bupya, 17-Amugwisye mumaanda aanu zinkwa zyobile zyakuyumba, zili azipanzi zyobile zyakumi zyalusuwo lwabusu bunante bujikidwe abumena, zibe zyakusoma zya-Jehova. 18Alimwi antoomwe azinkwa ezyo amulete tubelele tuli musanu atubili tutakwe kampenda tujisi mwaka omwe, amunamani omwe, abagutu bobile, babe cipaizyo cakutentela Jehova, antoomwe azipaizyo zyabo zyabusu azipaizyo zyakunywa, cituuzyo cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova. 19-Alimwi amutuuzye sijembwe omwe, abe cipaizyo cazibi, atubelele tobile tuli amwaka omwe, tube cipaizyo caku tonto zya. 20-Mupaizi aziyumbe antoomwe azilyo zyakusoma, zibe cipaizyo cakuyumba kubusyu bwa-Jehova, antoomwe atubelele tobile. Zilasalalila Jehova, zilaba zyamupaizi. 21Nkabela mubuzuba obo mbubonya amulwiide bantu, kube imbungano iisalalisya. Mutaciti mulimo nuuba omwe wamitukuta. Ngumulao walyoonse mumakalilo aanu oonse mumazyalani aanu oonse.

22-Ciindi cakutebula zilyo zyanyika yanu, mutamanisyi kutebula kuzyooko zyoonse zyamuunda nekuba kumaninizya zyakuvulula. Amuzisiile batengwana abeenzu. Ndime Jehova Leza wanu.

23Alimwi Jehova wakaambila Musa kuti, 24-Ambila bana ba-Israyeli kuti, Mumwezi wamusanu aibili, mubuzuba butaanzi bwamumwezi, amubambe buzuba bwakulyokezya, buzuba bwakulizya myeembo yakwiibalusya, imbungano iisalalisya. 25Mutaciti mulimo nuuba omwe wamitukuta; amutentele Jehova cipaizyo.

26-Alimwi Jehova wakaambila Musa kuti, 27-Mubuzuba bwakumi bwamwezi oyo wamusanu aibili, mbobuzuba bwakumanya milandu, Kulaba imbungano iisalala, nkabela muleelede kubombya myoyo yanu akutentela Jehova cipaizyo. 28Mubuzuba obo mbubonya mutaciti mulimo nuuba omwe, nkaambo mbobuzuba bwakumanya milandu, kuti mumanye milandu yanu kubusyu bwa-Jehova Leza wanu. 29-Kufumbwa muntu uutabombya moyo wakwe mubuzuba obo ulatandwa muciinga cakwe. 30Alakwe muntu uucita milimo mubuzuba obo mbubonya, njoomunyonyoona akati kabantu bakwe. 31Mutaciti mulimo nuuba omwe, Ngumulao walyoonse mumazyalani­ aanu oonse mumakalilo aanu oonse. 32Mbobuzuba busalalisya bwakulyokezya, nkabela muleelede kubombya myoyo yanu. Mubuzuba bwamusanu aane bwamumwezi, kutalika ciindi camangolezya, amubambe Sabata, kuzwa kumabbililo kusikila kumabbililo.

33-Alimwi Jehova wakaambila Musa kuti, 34-Ambila bana ba-Israyeli kuti, Mubuzuba bwakumi amusanu bwamumwezi oyo wamusanu aibili, amazuba aali musanu aabili aatobela ndipobwe lyazilao lya-Jehova. 35Mubuzuba butaanzi kulaba imbungano iisalala, Mutaciti milimo yamitukuta. 36-Mazuba aali musanu aabili amutentele Jehova zipaizyo. Lino mubuzuba bwamusanu aatatu kulaba imbungano iisalala, nkabela mulatentela Jehova cipaizyo; njembungano iisalalisya; mutaciti mulimo nuuba omwe wamitukuta.

37Ngaayo mapobwe aabikidwe aa-Jehova ngemweelede kubamba, abe ziindi zyakubungana kusalalisya, azyakuletela Jehova zipaizyo zyakutenta, zituuzyo azipaizyo zyabusu, zipaizyo azituuzyo zyakunywa, cimwi acimwi muhuzuba bwaco bweelede; 38kunze lyamasabata aa-Jehova, kunze lyazipo zyanu azikonkyo zyanu azilumbyo zyanu nzemuletela Jehova.

39-Alimwi mubuzuba bwakumi amusanu bwamumwezi wamusanu aibili, mwamana buyo kutebula zilyo zyoonse zyamumyuunda yanu, amucitile Jehova ipobwe mazuba aali musanu aabili. Buzuba butaanzi bulaba buzuba busalala bwakulyokezya, abwalo buzuba bwamusanu aatatu bulaba buzuba busalala bwakulyokezya. 40-Lino mubuzuba butaanzi amubweze micelo yamisamu mibotu, amangwalala aatukunka, amitabi yamisamu iivovwede, amizimbwa yakutulonga, musekelele kubusyu bwa-Jehova Leza wanu mazuba aali musanu aabili. 41Libe ipobwe lya-Jehova mazuba aali musanu aabili aamumwaka. Ngumulao walyoonse mumazyalani aanu oonse. Eli ipobwe lilaba mumwezi wamusanu aibili. 42Amukale muzilao mazuba aali musanu aabili; boonse bazyalwe bamucisi ca-Israyeli bakale muzilao, 43-kuti bana banu bamazyalani oonse bazibe kuti ndakakazika bana ba-Israyeli muzilao ciindi eciya nendakabapozya munyika ya-Egepita. Ndime Jehova Leza wanu.

44Elyo Musa wakalwiida bana ba-Israyeli mapobwe aabikidwe aa-Jehova.