Search form

Levitiko 23:16

16Nkokuti mazuba aali makumi osanwe kusikila kubuzuba butobela buzuba bwa-Sabata bwamusanu aabili, Elyo mulatuulila Jehova cipaizyo cabusu bupya,