Search form

Levitiko 23:18

18Alimwi antoomwe azinkwa ezyo amulete tubelele tuli musanu atubili tutakwe kampenda tujisi mwaka omwe, amunamani omwe, abagutu bobile, babe cipaizyo cakutentela Jehova, antoomwe azipaizyo zyabo zyabusu azipaizyo zyakunywa, cituuzyo cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova.