Search form

Levitiko 23:2

2Ambila bana ba-Israyeli kuti, Ngaaya mapobwe aangu aabikidwe, mapobwe aa-Jehova ngemweelede kusalazya mbuli imbungano zisalala.