Search form

Levitiko 23:22

22Ciindi cakutebula zilyo zyanyika yanu, mutamanisyi kutebula kuzyooko zyoonse zyamuunda nekuba kumaninizya zyakuvulula. Amuzisiile batengwana abeenzu. Ndime Jehova Leza wanu.