Search form

Levitiko 23:24

24Ambila bana ba-Israyeli kuti, Mumwezi wamusanu aibili, mubuzuba butaanzi bwamumwezi, amubambe buzuba bwakulyokezya, buzuba bwakulizya myeembo yakwiibalusya, imbungano iisalalisya.