Search form

Levitiko 23:27

27Mubuzuba bwakumi bwamwezi oyo wamusanu aibili, mbobuzuba bwakumanya milandu, Kulaba imbungano iisalala, nkabela muleelede kubombya myoyo yanu akutentela Jehova cipaizyo.