Search form

Levitiko 23:28

28Mubuzuba obo mbubonya mutaciti mulimo nuuba omwe, nkaambo mbobuzuba bwakumanya milandu, kuti mumanye milandu yanu kubusyu bwa-Jehova Leza wanu.