Search form

Levitiko 23:3

3Mazuba aali musanu abumwi amucite milimo, pele buzuba bwamusanu aabili mbobuzuba bwa-Sabata bwakulyokezya, imbungano iisalalisya. Mutaciti mulimo nuuba umwi mulimbubo. Mbobuzuba bwa-Sabata bwa-Jehova mumaanda aanu oonse.