Search form

Levitiko 23:32

32Mbobuzuba busalalisya bwakulyokezya, nkabela muleelede kubombya myoyo yanu. Mubuzuba bwamusanu aane bwamumwezi, kutalika ciindi camangolezya, amubambe Sabata, kuzwa kumabbililo kusikila kumabbililo.