Search form

Levitiko 23:36

36Mazuba aali musanu aabili amutentele Jehova zipaizyo. Lino mubuzuba bwamusanu aatatu kulaba imbungano iisalala, nkabela mulatentela Jehova cipaizyo; njembungano iisalalisya; mutaciti mulimo nuuba omwe wamitukuta.