Search form

Levitiko 23:37

37Ngaayo mapobwe aabikidwe aa-Jehova ngemweelede kubamba, abe ziindi zyakubungana kusalalisya, azyakuletela Jehova zipaizyo zyakutenta, zituuzyo azipaizyo zyabusu, zipaizyo azituuzyo zyakunywa, cimwi acimwi muhuzuba bwaco bweelede;