Search form

Levitiko 23:39

39Alimwi mubuzuba bwakumi amusanu bwamumwezi wamusanu aibili, mwamana buyo kutebula zilyo zyoonse zyamumyuunda yanu, amucitile Jehova ipobwe mazuba aali musanu aabili. Buzuba butaanzi bulaba buzuba busalala bwakulyokezya, abwalo buzuba bwamusanu aatatu bulaba buzuba busalala bwakulyokezya.