Search form

Levitiko 23:40

40Lino mubuzuba butaanzi amubweze micelo yamisamu mibotu, amangwalala aatukunka, amitabi yamisamu iivovwede, amizimbwa yakutulonga, musekelele kubusyu bwa-Jehova Leza wanu mazuba aali musanu aabili.