Search form

Levitiko 23:41

41Libe ipobwe lya-Jehova mazuba aali musanu aabili aamumwaka. Ngumulao walyoonse mumazyalani aanu oonse. Eli ipobwe lilaba mumwezi wamusanu aibili.