Search form

Levitiko 23:6

6Alimwi mubuzuba bwakumi amusanu bwamwezi oyo nguwenya ndipobwe lya-Jehova lyakulya zinkwa zitakwe bumena. Mazuba aali musanu aabili muleelede kulya zinkwa zitakwe bumena.