Search form

Levitiko 23:8

8Lino amutentele Jehova cipaizyo mazuba aali musanu aabili. Amubuzuba bwamusanu aabili kunooba imbungano iisalala; mutaciti milimo yamitukuta.