Search form

Levitiko 24

Milao yamalampi aacikombelo azinkwa zyakutuula

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 2-Lailila bana ba-Israyeli kuti bamu letele mafuta aasalala aamaolifa aaengedwe aakumunisya ilampi, kuti ilampi kaliyaka lyoonse. 3Anze lyacisitilizyo camulao mutente lyakubunganina, Aroni mpaelede kulibamba lyoonse, kumazuba acifumofumo, kubusyu bwa-Jehova, Ngumulao walyoonse mumazyalani aanu oonse. 4-Abambe malampi lyoonse aciimikilo cisalala kubusyu bwa-Jehova.

5-Lino bweza busu bunante akujika zinkwa zili ikumi azibili; cinkwa cimwi acimwi cibe azipanzi zyobile zyakumi zyalusuwo. 6-Nkabela uleelede kuzibamba mumilongo yobile, nkokuti musanu acimwi mumulongo umwi aumwi, antafule iisalala kubusyu bwa-Jehova. 7Alimwi bika tununkilizyo tusalala twalibano amulongo umwi aumwi, kuti tube antoomwe azinkwa, tube cipaizyo cakwiibalusya cakutentela Jehova. 8-Mubuzuba bumwi abumwi bwaSabata Aroni azibambe kubusyu bwa-Jehova; acitile bana ba-Israyeli, kuti kube cizuminano citeeli. 9-Zilaba zya-Aroni azyabana bakwe, bazilye mubusena busalala; ncecaabilo cakwe cisalalisya akati kazipaizyo zitentelwa Jehova; ngumulao walyoonse.

Milandu yabasikusampaula Leza amilao imwi

10Lino kakweenda akati kabana ba-Israyeli umwi muntu, mwana wamwanakazi mu-Israyeli; wisi kali mu-Egepita, Oyo mwana wamwanakazi mu-Israyeli wakakazyanya mumalabba amwaalumi mu-Israyeli. 11-Nkabela mwana wamwanakazi mu-Israyeli wakasampaula izina lya-Leza akutukila, Mpawo bakamuleta kuli-Musa. Izina lyabanyina bakali Selomiti mwana wa-Dibri wamusyobo wa-Dani. 12-Nkabela bakamubika muntolongo mane bakayubunwidwe kuyanda kwa-Jehova.

13Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 14-Oyo muntu iwakatukila, amumulete anze lyamalabba. Lino boonse ibakamumvwa babike maanza aabo amutwe wakwe, abasimbungano boonse bamufuse mabwe. 15-Alimwi ambila bana ba-Israyeli kuti, Kufumbwa muntu uutukila Leza wakwe ulapegwa mulandu. 16-Uusampaula izina lya-Jehova ncobeni ulajayigwa, basimbungano boonse bamufuse mabwe. Kufumbwa muntu, naba muzyalwemucisi naba mweenzu, uusampaula izina lya-Leza uleelede kufwa. 17-Ayooyo uujaya muntunyina ncobeni uleelede kufwa. 18Amuntu uujaya munyama, uleelede kuliya mbubonya, buumi mucibaka cabuumi. 19-Alimwi muntu uupa mweenzinyina kampenda uleelede kucitilwa mbubonya mbwaakacita, 20-luumo kuluumo, liso kuliso, lino kulino. Mbuli mbwaakabisizya mweenzinyina, ulacitilwa mbubonya obo. 21-Uujaya munyama aliye; uujaya muntu ajayigwe. 22-Kube mulao omwe buyo kubantu boonse, naba mweenzu naba muzyalwe mucisi, nkaambo ndime Jehova Leza wanu.

23-Mpawo Musa wakaambila bana ba-Israyeli, nkabela oyo iwakatukila bakamugwisya mumalabba, bamufusa mabwe. Bana ba-Israyeli bakacita mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.