Search form

Levitiko 24:11

11Nkabela mwana wamwanakazi mu-Israyeli wakasampaula izina lya-Leza akutukila, Mpawo bakamuleta kuli-Musa. Izina lyabanyina bakali Selomiti mwana wa-Dibri wamusyobo wa-Dani.