Search form

Levitiko 24:14

14Oyo muntu iwakatukila, amumulete anze lyamalabba. Lino boonse ibakamumvwa babike maanza aabo amutwe wakwe, abasimbungano boonse bamufuse mabwe.