Search form

Levitiko 24:16

16Uusampaula izina lya-Jehova ncobeni ulajayigwa, basimbungano boonse bamufuse mabwe. Kufumbwa muntu, naba muzyalwemucisi naba mweenzu, uusampaula izina lya-Leza uleelede kufwa.