Search form

Levitiko 24:3

3Anze lyacisitilizyo camulao mutente lyakubunganina, Aroni mpaelede kulibamba lyoonse, kumazuba acifumofumo, kubusyu bwa-Jehova, Ngumulao walyoonse mumazyalani aanu oonse.