Search form

Levitiko 24:6

6Nkabela uleelede kuzibamba mumilongo yobile, nkokuti musanu acimwi mumulongo umwi aumwi, antafule iisalala kubusyu bwa-Jehova.