Search form

Levitiko 24:8

8Mubuzuba bumwi abumwi bwaSabata Aroni azibambe kubusyu bwa-Jehova; acitile bana ba-Israyeli, kuti kube cizuminano citeeli.