Search form

Levitiko 24:9

9Zilaba zya-Aroni azyabana bakwe, bazilye mubusena busalala; ncecaabilo cakwe cisalalisya akati kazipaizyo zitentelwa Jehova; ngumulao walyoonse.