Search form

Levitiko 25:10

10Nkabela mwaka wamakumi osanwe, muleelede kuusalazya akuswiilizya bantu boonse bakede munyika makani aakwaangunuka, Myeembo ilile, kuti mubweede umwi aumwi kulukono lwakwe akuluzubo lwakwe.