Search form

Levitiko 25:11

11Oyo mwaka wamakumi osanwe umubede mwaka wakulizya myeembo; mulinguwo tamweelede kubyala nekuba kutebula zilimenena nekuba kucela micelo yakumisaansa yako iitazibidwe.