Search form

Levitiko 25:45

45Abalo beenzu bakalakala akati kanu, mulakonzya kuula kulimbabo abana babo mbomuli abo, ibakazyalwa munyika yanu, kuti mubavube.