Search form

Levitiko 25:46

46Alimwi bayooba lukono lwabana banu balya mazina aanu, babavube lyoonse, Balaba bazike banu. Pele bana bakwanu, bana ba-Israyeli, tamweelede kweendelezya umwi aumwi mweenzinyina calunya pe.