Search form

Levitiko 25:8

8Lino ubale insondo zili musanu azibili zyamyaka, nkokuti myaka iili musanu aibili ziindululwe ziindi zili musanu azibili, ciindi cansondo ezyo zyamyaka cilasika kumyaka iili makumi one amusanu aine.