Search form

Levitiko 26:1

Macenjezyo aakumaninizya

1Mutalicitili zimpangaliko, nekuba kuliimikizizya zikozyano zibezedwe na minsemu, nekuba kubika ibbwe lili azifwanikisyo munyika yanu, kuti muzikotamine. Nkaambo ndime Jehova Leza wanu,