Search form

Levitiko 26:15

15na mwakaka milumbe yangu, na myoyo yanu ilasesemwa imbeta zyangu, aboobo mwabula kucita malailile aangu oonse, mwatyola cizuminano cangu,