Search form

Levitiko 26:18

18Lino kusule lyazintu ezi zyoonse, na mucikaka kuswiilila, njoomuuma alimwi ziindi zili musanu azibili nkaambo kazibi zyanu.