Search form

Levitiko 26:20

20Inguzu zyanu muyoozibelesya buyo, nkaambo nyika yanu tiikooyoozyala zilyo, amisamu yamunyika tiikooyoozyala micelo.