Search form

Levitiko 26:21

21Lino na muceenda cakutamvwa, na mucikaka kuswiilila, njoomuletela aamwi mapenzi aainda ziindi zili musanu azibili, mbubonya mbuli zibi zyanu.