Search form

Levitiko 26:25

25Nkabela njoomuletela ipanga lyakuliila cizuminano inkoto. Na mwabungana mukati kaminzi yanu, njoomutumina malwazi, nkabela muyooabwa mumaanza aabasinkondonyoko.