Search form

Levitiko 26:26

26Lino kuciindi eco nenjoomanisya malilu oonse aabuumi bwanu, banakazi bali ikumi bayoomujikila insima mucijikilo comwe, nkabela bayoomupimina zyakulya zyanu, Muyoolya, kukuta pe,