Search form

Levitiko 26:30

30Nkabela njoonyonyoona zikombelo zyanu zyakuzilundu akugonka zikozyano zyanu zyazuba. Njoosowa mitunta yanu atala lyamitunta yazikozyano zyanu, amoyo wangu uyoomusesemwa.