Search form

Levitiko 26:33

33Anywebo nobeni, njoomumwaisya akati kabamasi, nkabela njoomusomweda ipanga, Lino nyika yanu iyooba matongo, aminzi yanu iyoomwaika.