Search form

Levitiko 26:34

34Lino nyika iyoobotelwa masabata aayo mazuba oonse aakunyonyooka kwayo, nywebo nemuyooba munyika yabasinkondonyokwe, Nyika iyoolyokezya akubotelwa masabata aayo.