Search form

Levitiko 26:35

35Mazuba oonse aakutakalwa kwayo iyoolyokezya, nkaambo yakabulide kulyokezya mumasabata aanu nemwakakede mulinjiyo.